ಬೃಹನ್ನಳೆ

ಗಂಡೆಂದರು ಗಂಡೆಂದರು
ಜನಿಸಿದಗ ಗಂಡೆಂದರು
ಬಾಳಿದೆ ಗಂಡಂತೆ
ಬದುಕಿದೆ ಗಂಡಂತೆ
ಬರುಬರುತ ಆಸೆಯಾಯಿತು
ಹೆಣ್ಣಾಗುವಂತೆ….

ಚೌರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಉಗುರಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಮಾಡುವುದು ಶುರುವಾಯಿತಲ್ಲ
ಕಾಲುಂಗುರ ಬೇಕಿನೆಸಿತು
ಕೈ ಬಳೆ ಕರೆದವು
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿದವು
ಉಡುವು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಬದಲಾಯಿತು.‌‌…

ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತೊರೆದರು ಎಲ್ಲ
ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದ, ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಳು
ಸಹೋದರ,
ಸಹೋದರಿಯರು,
ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟರು
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ,
ಜಾಗ….

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣದೆ
ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ನಾಯಿಯಾದೆ
ಸಮಾಜ
ಸೆರಗಾಸುವರಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ
ನೋಡಿತು….

ನನ್ನ ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ?
ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರ ?
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ದೇವರೆಂದು ಯಾರೊ
ಇರುವನಂತೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ಸಿಕ್ಕರೆ
ತಿಳಿಸಿ….

ಅಸಹ್ಯ ನಾವಲ್ಲ,
ಅದ ನುಡಿಯುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ,
ಆತ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ,
ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ,
ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ,
ನಮಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ
ಕೊಡಿ….

ಜಗದೀಶ್ ಜಾಗ್ವಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s