ಶಿವಕುಮಾರ

ಇವನೊಂತರ, ಇವನು
ಒಂದು-ತರ, ಯಾಕೆಂದು
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಇವನು
ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ.‌‌…

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ
ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗುವ, ಯಾವಗಲೂ
ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಇವನು ಒಂಥರಾ….

ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬೇರೆಯುವ
ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವ
ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾದರೂ
ಅಕ್ಷರಸ್ಥ….

ಮೋಸ, ಕಪಟ,ದ್ರೋಹ
ತಿಳಿಯದವ ಆದರೆ
ಹುಟ್ಟು ಸೊಂಬೆರಿ
ಸಿದ್ಧ….

ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರಿನ ಸೊಂಬೆರಿ
ಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದು
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯಲು
ಮಖ ತಿರುಗಿಸುವ

ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s