ಕಳ್ಳಿ-ಹೂ

ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮೈಮಾಟ ಕಂಡರು
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಆದರೆ
ನನ್ನ ಮೌನ ಅರಿತವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ….

ಹರೆಯದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಕಾವು ಬಯಸಿದವರೆ
ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ
ನನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ….

ಬೆತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ನಗ್ನ ದೇವತೆಯಾದ
ನನಗೆ
ವಸ್ತ್ರ ಉಡಿಸಲು ಬಂದವನು….

ಕತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ
ನನಗೆ, ಕೆಂಪುನಗರದಿಂದ
ವಿಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಬಂದಿರೊ
ಬಾಂಧವ ಇನಿಯಾ..‌‌..

ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ , ಎಂದು
ನನ್ನ ಹಣ್ಣಾದ ಮೊಲೆಗಳಿಗು
ಅವನ ನೆರೆತ ಎದೆಯ ಕೊದಲಿಗು
ಸಾಗರಗಳ ದಾಟಿದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿದೀತೆ..‌..

ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲವಾದರು
ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿದೆ
ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದಣಿವಾದರೆ
ದೇಹದ ತಪ್ಪೇ….

ಜಗದೀಶ್ ಜಾಗ್ವಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s